Medlemsmöte Patientens rättsliga ställning och Patientsäkerhet. 2017-03-23

Neuroförbundet i Marks medlemsmöte den 23 mars samlade 28 medlemmar. Temat för kvällen var Patientens rättsliga ställning och Patientsäkerhet. Ingegerd och Bernt Larsson delgav oss vad de lärt på en kurs i ämnet på ett begripligt sätt.

De visade en Medicinsk författningshandbok som innehåller alla lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som ska följas.

Tre av handbokens lagar informerades om på mötet:

Patientsäkerhetslagen PSL ska främja hög patientsäkerhet inom hälso och sjukvården. Vårdgivaren ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskada.

Hälso- och sjukvårdslagen HSL har mål och riktlinjer för all hälso- och sjukvård. Lagen anger vilken vård som landsting, kommunen och andra vårdgivare är skyldiga att ge. Vårdgarantin ingår i denna lag.

Patientlagen PL säger att vården ska vara tillgänglig för alla, att patienten ska ge sitt samtycke till behandling, vara delaktig i alla beslut, att patienten har rätt till en fast kontakt och individuell planering, informeras om behandlingsalternativ och har rätt till en andra bedömning. Patienten har rätt att själv välja utförare.

Vi har inte rätt att kräva sjukvård men hälso-och sjukvården har skyldighet att ge sjukvård till den som behöver det.

Vi har dock rätt att klaga på vården och överklaga beslut, anmäla utebliven ordination och rätt att läsa vår journal. Anmälan måste ske inom 2 år.

Man vänder sig i första hand till vårdgivaren, sedan finns Patientnämnden, IVO (inspektion för vår och omsorg), och Diskrimineringsombudsmannen. I värsta fall får man polisanmäla.

Informationen var uppskattad och föranledde en hel del frågor och synpunkter inte minst under kaffet med smörgåsar och kaka. Ingegerd och Bernt tackades med blomma och applåder.


Text: Eva Peterson
Foto: Kicki Staffas