Fonder

, Kicki Staffas

Här presenterar vi ett antal fonder och stiftelser som kan vara värdefulla för dig.
En del är för föreningar andra för enskilda personer.

Lindhés Advokatbyrå AB

Ansökningstiden löper från den 1 januari till den 31 mars varje år. Observera att stiftelserna från och med 2019 inte beviljar bidrag till privatpersoner som är behövande eller sjuka. Däremot kan organisationer som bedriver social hjälpverksamhet bli beviljade.
Läs mer på fondens hemsida. 

Helge Ax-Son Johnsons Stiftelse

Skriftlig ansökan tillhanda senast den 1 februari kl. 16.00. Senare inkomna handlingar beaktas inte. Infaller den 1 februari på en lördag eller söndag godtas ansökningar inkomna senast påföljande måndag kl. 16.00. Bidrag för dessa ändamål utbetalas en gång årligen kring donatorns födelsedag den 22 juni.
Välgörenhet
Bidrag för ovannämnda ändamål
– ges endast till stiftelser, föreningar och sammanslutningar
– skall väsentligen avse stöd till barn- och ungdomsverksamhet men även andra allmännyttiga ändamål kan erhålla bidrag
I princip lämnar stiftelsen bidrag endast till riksorganisationer.
Bidrag till andra ändamål kan sökas av privatpersoner.
Läs mer på fondens hemsida.

Eva och Oscar Ahréns stiftelse

Observera att ansökningstiden är endast mellan den 1 september 2015 och 31januarie 2016.
Såväl enskilda myndiga personer som föreningar och organisationer kan söka bidrag.
Läs mer på fondens hemsida.

Gunvor och Josef Anérs stiftelse
Länk till deras hemsida

FVO
Föreningen FVO bedriver hjälp och rådgivningsverksamhet till ekonomiskt behövande privatpersoner.

Gustaf Söderbergs Stiftelse Ansökan görs via blankett på Föreningen FVO’s hemsida eller genom att ringa 08-411 33 31 eller 08-20 03 40. Ansökan skickas till Föreningen FVO.
Länk till deras hemsida

Stiftelsen Carl Axel Bergstrand
BIDRAG TILL BARN OCH UNGDOMAR SAMT SJUKA OCH ÄLDRE
Stiftelsen ger bidrag till ideella organisationer, skolor och andra sammanslutningar som verkar för barns och ungdomars fostran och vård. Stiftelsen ger också bidrag för hjälp till beredande av bostad och vård åt behövande sjuka och gamla personer. Dessa ska verka inom Tortuna, Sevalla och Tillberga församlingar.
Stiftelsen ger även bidrag till enskilda personer, man måste dock vara släkt med Carl Axel Bergstrand.
Ansökningsperiod
1 februari – 31 mars, för beslut på vårens möte
1 augusti – 30 september, för beslut på höstens möte
Ansökan kan endast göras elektroniskt.
För att komma till Handelsbankens hemsida för ansökning klicka HÄR

Stiftelsen Josef Blomqvist Minnesfond

C/O HANDELSBANKEN, STIFTELSETJÄNST
106 70 STOCKHOLM
Tel: 08-708 73 14
Stiftelsen Josef Blomqvist har tillkommit genom ett testamente av musikdirektöre Josef Blomqvist.
Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag åt behövande handikappade med rörelsehinder. Bidrag lämnas inte till personer vars rörelsehinder har sin grund i utvecklingsstörning eller neuropsykiatriska funktionshinder.
Stiftelsen har ett utdelningstillfälle per år. Ansökningsperioden är 1 mars – 15 november.
Bidrag lämnas inte om den taxerade inkomsten överstiger 4 prisbasbelopp för enskild sökande och sex prisbasbelopp för gift och sammanboende.
Här finns ansökningsblankett (PDF-dokument)

Norrbacka-Eugeniastiftelsen Ansökan om bidrag – enskild person

Sista ansökningsdag är den 31 mars varje år, skriftligt besked om bifall eller avslag lämnas i juni varje år.
Organisationer och föreningar
Bidrag beviljas till föreningar och organisationer för att anordna rekreations- och fritidsverksamhet för personer med rörelsenedsättning. Bidragsgivningen delas upp i två områden: läger och rekreationsresor respektive utrustning till tränings- och fritidsaktiviteter.

Bidrag till enskilda personer
Stiftelsen beviljar bidrag till personer som har varaktig fysisk rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. Barn och ungdomar har företräde. Personer med enbart annan funktionsnedsättning är inte berättigade till bidrag.
Läs mer på fondens hemsida.

Doktor Felix Neubergh Stiftelse

Ansökningsperiod 1 oktober - 30 november. Ansökan om bidrag för enskild person.
Läs mer på fondens hemsida.

Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering (SVCR)

- Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering (SVCR) tar emot ansökningar om bidrag till viss verksamhet bland rörelsehindrade, döva, hörsel- och synskadade.
- Stiftelsen ska i huvudsak främja vård och fostran av barn och ungdomar samt vård av behövande vuxna med dessa funktionshinder.
- Bidrag kan endast utgå till insatser som berör det aktuella funktionshindret, är avsedda att täcka merkostnader till följd av funktionshindret, samt underlättar att leva ett normalt liv.
Länk till deras hemsida

 

Änggårdsstiftelsen

Stiftelsens uppgift är att underlätta för fysiskt funktionshindrade människor, särskilt rörelsehindrade, genom att lämna bidrag för studier, arbetsmöjligheter, boendeförhållande och rekreation. Dessutom arbetar stiftelsen aktivt med främjande av forskning och utveckling.
Bidrag lämnas främst till funktionshindrade enskilda personer med rörelsehinder och deras organisationer inom ett geografiskt område som idag motsvarar Västra Götalands-, Hallands-, Jönköpings- och Värmlands län.
Läs mer på fondens hemsida.

Greta Pärmans stiftelse

Stiftelsen lämnar bidrag till enskilda personer, i första hand till sådana hjälpmedel som inte bekostas av stat, kommun eller landsting.
Ej till resor, behandling, studier, medicin eller skuldsanering. Ansökningstillfällen är 15 dec. och 15 maj.
Läkarintyg måste bifogas ansökan.
Ansökan sker på blankett som beställs från:
Greta Pärmans stiftelse
Box 148
147 23 Tumba
Länk till deras hemsida

Marks Kommun, Samfond 2:

Till hjälp åt behövande kommunmedlemmar och till trevnad och trivsel för pensionärer, äldre och funktionshindrade inom kommunen.
Även till rekreationsresor.
Kontaktperson: Vanja Larsson, socialförvaltningen, tfn 0320 - 21 72 05.

Kungliga Sällskapet Pro Patria

Pro Patria delar ut ekonomiskt bidrag till familjer med barn och ungdomar upp till 18 år.
Syftet med bidragen är att de ska förgylla tillvaron för de unga.

Brahegatan 60
114 37 Stockholm
Tel. 08-667 86 88
Deras hemsida finns HÄR

Stiftelsen Henning och Greta Anderssons minne

SEB
Private Banking
Stiftelse ST S3
106 40 Stockholm
Deras hemsida finns HÄR

Sunnerdals Handikappfond

Fru Mariasväg 17
125 33 Älvsjö
Bidragsgivningen till enskilda personer domineras av bidrag till rekreations- och rehabiliteringsresor samt av ekonomisk hjälp för anskaffning av utrustning och hjälpmedel.
Deras hemsida finns HÄR

Stiftelsen William Gordon Dicksons donationsfond

Södra vägen 67
Barclay
412 54 Göteborg
Tel. 073-726 56 66
Blanketter endast tillgängliga under ansökningsperioderna februari/mars och september/oktober. 
Deras hemsida finns HÄR

Linnéa och Josef Carlssons stiftelse

Stiftelsen lämnar bidrag till handikappade barn och ungdomar, dock företrädesvis CP-barn, som p.g.a. sitt handikapp är i behov av ekonomiskt stöd till vård, uppehälle, fostran eller utbildning. Bidrag ges även till dessa barns föräldrars rekreation. Bidrag ges endast till personer under 25 år och handikappet skall vara av neurologisk karaktär. Endast personer som vistas i Sverige kan komma i fråga för bidrag.

Kronobergsgatan 2C
252 22 Hälsingborg
Tel. 042-21 70 19
Senaste datum för ansökan är 31 mars samt 15 oktober varje år.
Ladda ner blankett från deras hemsida HÄR

Stiftelsemedel.se
Pengar från en stiftelse som söker dig.
Vi är en ideell förening bildad 2015 som kostnadsfritt vill hjälpa dig som har svårt att hitta ekonomisk hjälp från stiftelser, kommuner och landsting. För dig som arbetar med att hjälpa andra t.ex. diakon, kurator, anställd inom socialtjänst.

En samling av olika fonder
Deras hemsida finns här

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Ansökningar kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.Alla sökande meddelas per post om ansökan bifallits eller inte. Ansökningar från enskilda personer behandlas ej.
Ansökningar tas emot löpande. Normalt hanteras en ansökan inom fyra månader.
Vem kan ansöka?
Alla som omfattas av Stiftelsens ändamål kan ansöka. Anslagspolicyn innebär att den övervägande andelen av anslagen skall tilldelas vetenskaplig forskning. Ändamålen barn/gamla stöds endast indirekt via organisationer med ändamål som ligger inom stiftelsens. Stiftelsen behandlar därför inte ansökningar från privatpersoner avseende övriga ändamål.
Läs mer på fondens hemsida.