Om riksfärdtjänst

En person som har extra kostnader för att kunna resa på grund av sitt funktionshinder, kan ha rätt till riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänsten gäller vid resor inom Sverige, mellan olika kommuner, det vill säga utanför det område (oftast din hemkommun) där färdtjänsten annars gäller.

Höga resekostnader kan till exempel uppstå om man behöver en ledsagare för att använda allmänna kommunikationer. Huvudregeln är då att du ska ha behov av ledsagaren för att kunna genomföra själva resan, och inte endast för vistelsen vid resmålet.

Ett annat exempel är om du bara kan åka med taxi eller specialfordon. Med specialfordon menas bland annat fordon som kan rymma en el-rullstol och har särskild utrustning för detta. För att beviljas resa med specialfordon krävs som regel att du inte kan förflytta dig från el-rullstolen över till ett säte i en vanlig taxi.

Tillstånd att resa med riksfärdtjänst kan man få om

  1. resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare,
  2. ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet,
  3. resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun,
  4. resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare, och
  5. resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.

När det gäller ändamålet (punkt 2) så beviljas till exempel inte resor till och från arbetet eller resor i enskild förvärvsverksamhet eller sjukresor.