Om handikappersättning

Handikappersättning är – som namnet antyder – en ersättning du kan få pga ditt handikapp eller, mer rätt - de konsekvenser som din funktionsnedsättning medför för dig.

Du ansöker om handikappersättning från Försäkringskassan.

Rätt till handikappersättning har du om du pga. funktionsnedsättning
1. behöver mera tidskrävande hjälp i din dagliga livsföring,
2. behöver fortlöpande hjälp för att kunna förvärvsarbeta, eller
3. i annat fall har betydande merkostnader.

Du behöver inte ha både hjälpbehov och merkostnader samtidigt för att kunna erhålla handikappersättning. Ersättningen lämnas i tre nivåer 36%, 53% eller 69% av prisbasbeloppet (vilket är 44.500 kr för år 2013) beroende på hjälpbehovets och/eller merkostnadernas storlek. Handikappersättning kan erhållas from juli månad det år du fyller 19 år. Du ska ha fått din funktionsnedsättning före 65 års ålder, samt behöva stöd under minst ett år. Om du fortfarande behöver hjälp får du behålla ersättningen även sedan du fyllt 65 år.

Vill du veta mer om handikappersättning och lagen som styr denna kan du läsa Socialförsäkringsbalkens (2010:110) 50 kap. Handikappersättning.

Magnus Andersson
Koordinator Neuroförbundet:s (TidigareNHR) rättsombud