Begära omprövning / överklaga

På denna sida beskrivs omprövning och överklagande av Försäkringskassans beslut om handikappersättning.

Att begära omprövning av Försäkringskassans beslut
När Försäkringskassan kommit med sitt beslut ang. din ansökan om handikappersättning har du - om de avslagit hela eller delar av den - möjlighet att begära att de omprövar sitt beslut. Du behöver då skicka in denna begäran till försäkringskassan inom två (2) månader från det datum du fick deras beslut.

Liksom när det gäller förslag till beslut (läs mer här) finns möjlighet att begära extra tid för att begära omprövningen, om du behöver komplettera med nya intyg.

NHR:s erfarenhet när det gäller ansökningar om handikappersättning är att det vanligaste är att försäkringskassan nekar delar av både de merutifter och/eller de hjälpbehov som den sökande tagit upp. Här följer några av de vanliga argumenten vid nekanden:

Försäkringskassan säger ang en merutgift att det är "en kostnad som alla har, även om man inte har en funktionsnedsättning".
Ett exempel på en merutgift som nekas med detta argument är träningskort för att bromsa en försämring av en sjukdom. Föräkringskassan säger då att "alla tränar på gym". Som motargument kan man hävda att en person med en allvarlig sjukdom inte kan välja bort träning utan att detta är en förutsättning för att inte försämras i sjukdomen. Bifoga gärna läkarintyg som styrker ditt behov av träning för att motverka en försämring.

Försäkringskassan nekar mig att ta upp merutgifter för mitt hus, de säger att "det är ett eget val att bo i hus".
Ett motargument till detta är att Sverige antagit FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning (2009). Ledorden är full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning, dvs även rätten att välja boende. Sverige är juridiskt bundet av konventionens innehåll. När det gäller boendet sägs tex i konventionen att "personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja sin bosättningsort och var och med vem de vill leva på samma villkor som andra" (Artikel 19 - om rätt att leva självständigt och att delta i samhället)

Försäkringskassan anser att min man/fru ska ta hand om det som jag tar upp som ett hjälpbehov.
Det står visserligen i äktenskapsbalken (6 kap.1 §) att "Makarna skall, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov skall tillgodoses..". Sverige har samtidigt antagit ovan nämnda FN-konvention där full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning är honnörsord. Det är då rimligt att ge stöd till dessa personer så att de också uppnår jämlikhet och kan fullgöra sin del i samhället.

Föräkringskassan anser att hjälpbehovet eller merutgiften "inte är medicinskt styrkt"
Det är tyvärr mycket vanligt att de läkarintyg man bifogar inte nämner mycket av det man tar upp i sin ansökan, eller att intygen är knapphändiga på annat sätt. Ett sätt att komma runt detta är att du listar dina hjälpbehov/merutifter i en bilaga inför ditt besök hos läkare eller annan sakkunnig, som du önskar ska intyga detta.