JO-anmälan mot Sala kommun ang. riksfärdtjänstresa

Neuro (tidigare Neuroförbundet) JO-anmälde 2012-10-05 Sala kommun för hanteringen av en resa med riksfärdtjänst för en medlem i förbundet.

Medlemmen Anna - som egentligen heter något annat - ansökte i början av hösten 2011 om en resa mellan Sala-Arboga som skulle äga rum 2011-10-13. Anna använder på grund av sitt funktionshinder elrullstol, och har därför behov av att göra resan med specialfordon.

Sala kommun beslutade 2011-10-11 att avslå Annas ansökan. Kommunen hävdade i sitt beslut att Anna kan genomföra resan med allmänna kommunikationer.

Kommunens avslag överklagades av Anna till förvaltningsrätten i Uppsala. Förvaltningsrätten gav i sin dom 2012-07-11, det vill säga 9 månader efter det att resan skulle ha ägt rum, henne rätt till "enstaka resa med riksfärdtjänst med specialfordon mellan Sala och Arboga".

Anna ansökte sedan 2012-09-06 - det vill säga knappt 2 månader efter avkunnad dom i förvaltningsrätten - om en ny resa med riksfärdtjänst med specialfordon. Även denna gång ville Anna resa mellan Sala-Arboga, den 2012-10-04. Ansökan gällde alltså en resa med samma transportsätt, till samma resmål och för samma ändamål som i den avkunnade domen i förvaltningsrätten.

Sala kommun avslog 2012-09-14 även denna ansökan. Kommunen följde alltså inte domen i förvaltningsrätten 2012-07-11.

Anna har haft färdtjänst i mer än tio år i Sala kommun. Hennes hälsotillstånd är både väl dokumenterat och känt av kommunen. Man kan knappast hävda att hennes tillstånd på knappt 2 månader förändrats till det bättre, eller att det nu skulle vara möjligt för henne att åka med de allmänna kommunikationerna mellan Sala-Arboga.

Kommunen har överklagat förvaltningsrättens dom 2012-07-11 till kammarrätten. För att kammarrätten ska ta upp hennes ärende måste den först bevilja prövningstillstånd. Detta kan ta upp till ett år, och fram tills kammarrätten eventuellt fattat en motsägande dom i Annas ärende gäller förvaltningsrättens dom.

Neuro (tidigare Neuroförbundet) anser att det inte kan vara rimligt att lagen om riksfärdtjänst ska kunna tillämpas på detta sätt, med avslag från kommunen kort tid efter det att en - för Annas del - gynnande dom i förvaltningsrätten i ett identiskt ärende har fattats.

Neuro vill därför att JO granskar Sala kommuns agerande i Annas ärende.