Stadgar/policyprogram

Här kan du ta del av Neuros stadgar, reviderade på kongressen 2013 och Neuros policyprogram.

Stadgar för Neuro - Kongressen 2013


Beslut om ändring eller tillägg till dessa stadgar fattas av förbundskongressen. För att beslut skall bli gällande fordras två tredjedels majoritet av de röstande.

Neuros policyprogram
Innehåller:
Sponsring och engagemang
Kommunikationspolicy
Om dödshjälp

 

Insamlingspolicy


En del av de intäkter som i vart fall riksförbundet har kommer till oss genom insamlade medel.
Med olika slags kampanjer ber vi privatpersoner och företag att stödja vår verksamhet eller vår utdelning till forskning genom Neurofonden.
Förbundet står under kontroll av SFI (Stiftelsen för insamlingskontroll) och erbjuder därmed kvalificerad och kvalitetsgranskad insamlingsverksamhet genom s.k. 90-konto.


Sponsring och engagemang


Vår förbundsstyrelse tog 2002 fram ett policydokument för att reglera sponsring och engagemang inom Neuro


Kommunikationspolicy


Vår kommunikationspolicy anger de övergripande riktlinjerna för intern och extern kommunikation, anställda och förtroendevaldas ansvar i kommunikationsarbetet samt förbundets målgrupper för kommunikation.


Frågan om dödshjälp


Neuro tar stark motstånd till alla former av aktiv dödshjälp, dvs medicinska eller andra åtgärder som syftar till att avsluta liv.