FRIIs kvalitetskod

Neuro är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd och som ett krav för medlemskap förbinder vi oss att följa FRIIs kvalitetskod som antogs vid FRIIs årsmöte den 22 maj 2013, och låta förbundets revisorer bestyrka att kodens krav är uppfyllda.

Minst vartannat år skall en bestyrkt försäkran från organisationens revisor insändas till FRII att förbundet har uppfyllt samtliga krav enligt koden.

Denna kvalitetskod är en stor uppdatering och förändring jämfört med tidigare kvalitetskod från 2007.

I förteckningen över samtliga krav finns hänvisning till var informationen finns.

Neuro kommer regelbundet att komplettera/uppdatera våra dokument så att de alltid är aktuella och korrekta.

Marit Jenset

December 2015

Förteckning över Neuros kvalitetkodsrapport enligt FRIIs modell

Ändamål
A1
Neuro är en ideell organisation med följande ändamål:

Förbundet är en riksomfattande intresseorganisation som arbetar tillsammans med tillhörande länsförbund och lokalföreningar. Organisationen har som ändamål att verka för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd/skador och deras närstående skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor.(§2) Förbundets stadgar är publicerade på hemsidan under fliken Om oss, om organisationen

A2
Neuro upprättar årligen en verksamhetsberättelse/årsredovisning som visar att resurserna under det senaste verksamhetsåret i huvudsak har använts i enlighet med förbundets ändamål. Verksamhetsberättelse/årsredovisning fastställs av styrelsen och protokollförs som beslut. Publiceras på hemsidan under fliken Om oss, om organisationen

A3
Som ideell organisation framgår det av stadgarna att kvarvarande tillgångar vid en eventuell upplösning ska användas för organisationens ändamål:
§ 18 Förbundets tillgångar vid upplösning:
Vid beslut om upplösning enligt § 17 skall kvarvarande tillgångar överföras till Stiftelsen NHR -fonden och där användas enligt stiftelsens ändamål.

Styrelsen
Styrelsens tillsättning
B1
Styrelsen tillsätts genom val på Neuros högst beslutande organ, förbundskongressen, och sker i enlighet med förbundets stadga, § 6. Det senaste kongressprotokollet (september 2013) visar att val av styrelse har skett i enlighet med stadgan. Protokollet är publicerat på hemsidan under fliken Om oss, om organisationen, kongress

B2
Valberedningen lämnar förslag till förbundskongressen för beslut om val av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer. Valberedningen lägger också fram förslag till arvodering av styrelseledamöterna och styrelseordföranden. Det senaste kongressprotokollet visar att valberedningen har lämnat förslag i enlighet med kvalitetskodens krav.

B3
Valberedningens arbete styrs av dokumentet, valberedningsinstruktion, med kriterier för val av kandidater till styrelsen samt hur rekryteringsprocessen ska gå till. Valberedningsinstruktionen är protokollförd i det senaste kongressprotokollet.

B4
Valberedningens ledamöter och kontaktuppgifter finns tillgängliga på Neuros hemsida, fliken Om oss, Kontakt

B5
Ej tillämpligt för förbundet, endast för stiftelser

Krav på ledamöter
B6
Neuro har två anknutna stiftelser med samma styrelse som förbundet. Krav på ledamöterna i stiftelserna är de samma som för förbundets ledamöter. Det framgår av förbundskongressens senaste protokoll att ledamöterna är valda att också förvalta stiftelserna.

B7
Alla styrelseledamöter är bosatta i Sverige. Kravet på att minst tre styrelseledamöter ska vara bosatta i Europa är bestyrkt genom personbevis och adressförteckning som förvaras hos adm. chef.

B8
Styrelsens ledamöter är myndiga, är inte försatta i konkurs och har inte meddelats näringsförbud. Kreditupplysning för samtliga styrelseledamöter och suppleanter, som vid granskningstillfället inte var äldre än fyra veckor, finns hos adm. chef. Kreditupplysning hämtas varje år avseende styrelsens ledamöter

B9
Styrelseledamöternas kvalifikationer, bakgrund och tidigare erfarenhet framgår i årsredovisningen. Beskrivningen är bestyrkt genom dokumenterade intervjuer genomförda av valberedningen inför förbundskongressens val av styrelse.

Styrelsens arbetssätt
B10
Neuro har styrande dokument för introduktion av nya styrelseledamöter i styrdokumentsamlingen. Introduktionen ger en beskrivning av ledamöternas ansvar, hur de får tillgång till information och rutiner för hur styrelsen ska fullgöra sitt lednings-och kontrollansvar.

B11
Styrelsen har upprättat en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen innehåller bl.a. förbundsordförandens roll och ansvar, styrande dokument som reglerar hur ledamöternas jäv och oberoende ska hanteras samt styrande dokument som reglerar hur protokoll ska föras och hanteras. Arbetsordningen ingår i styrelsens styrdokumentsamling

B12
Styrelsen utvärderar årligen sitt arbetssätt och styrker utvärderingen genom protokoll. Utvärderingen skall göras på ett av vårens sammanträden, efter att bokslut och revision är avslutade och ingår i styrelsens styrdokumentsamling. 2015 protokollfördes utvärdering den 28-29 maj.

B13
Styrelsen har upprättat en dokumenterad rapporteringsinstruktion som bl.a. beskriver vilken information om ekonomi och verksamhet som ska rapporteras och hur ofta informationen ska rapporteras. Ingår i styrelsens styrdokumentsamling och i direktiv till kansli

Styrning
C1
Strategisk ledning
Förbundskongressen fastställde en långsiktig plan, Handlingsplan, som beskriver hur Neuro planerar arbeta för att vi ska uppnå vårt ändamål under kongressperioden. Planen innehåller mål för perioden och ses över årligen av styrelsen. Styrelsen har styrande dokument, Verksamhetsplan, för uppföljning och utvärdering av Handlingsplanen. Beslut om Handlingsplanen är dokumenterad i kongressprotokollet (september 2013) och beslut om, samt uppföljning av Verksamhetsplanen, dokumenteras i styrelseprotokoll.

C2
Neuros styrelse följer årligen upp och utvärderar förbundets måluppfyllelse och vid behov fattas beslut som förändring av målsättning och/eller aktiviteter. Styrelseprotokoll styrker att styrelsen löpande har följt upp och utvärderat målen och fattat nödvändiga beslut.

Högste tjänsteman
C3
Styrelsen är ansvarig för rekrytering och introduktion av högste tjänsteman, kanslichef. Vid rekrytering tas kravspecifikation fram i förväg.

C4
Styrelsen fastställer en dokumenterad instruktion som reglerar kanslichefens uppgifter, befogenheter och ansvarsområden. Instruktionen finns i styrelsens styrdokumentsamling.

C5
Styrelsen utvärderar årligen kanslichefens prestation i förhållande till instruktion och Neuros mål. Utvärderingen sker i samband med fastställande av förbundets förvaltning och ekonomiska resultat, och dokumenteras samt förs till styrelseprotokollet. 2015 protokollfördes utvärderingen 28-29 maj

C6
Kanslichefens lön och annan ersättning inklusive pensionsvillkor, beslutas av styrelsen och dokumenteras i styrelseprotokoll. Information om kanslichefens lön och ersättning finns på hemsidan under fliken Om oss, vår organisation, styrelse/kanslichef.

Intern kontroll
Finansiering och förvaltning av tillgångar
D1
Neuro har styrande dokument som anger hur verksamheten får finansieras och vilka begränsningar det finns för finansieringen. Återfinns i placeringspolicy, sponsorspolicy, insamlingspolicy

D2
Neuro har styrande dokument som anger hur förbundets kapital ska placeras. I dokumentet beskrivs vilka placeringsformer som får användas. Information finns publicerad på hemsidan.

D3
Neuro har styrande dokument som beskriver gränsvärden för förbundets egna kapital. Av dokumentet framgår vilka åtgärder som ska vidtas om värdet över- eller understiger fastställda gränsvärden. Finns i styrelsens styrdokumentssamling

Ekonomiskt ansvar
D4
Styrelsen godkänner en årlig budget för styrning av förbundets ekonomi och har styrande dokument som beskriver hur uppföljning av utfall i förhållande till budgeten går till. Styrelsen granskar utfall av intäkter och kostnader i förhållande till budget vid varje styrelsesammanträde. Styrelseprotokoll bestyrker när beslut om godkännande av budgeten togs och att styrelsen vid varje sammanträde har granskat utfall av intäkter och kostnader.

D5
Styrelsen utvärderar årligen om Neuro använder sina resurser på ett ändamålsenligt sätt och vid behov beslutar om förändringar i arbetssätt. I samband med utvärderingen ska särskilt utvärderas om organisationen har en effektiv administration och insamlingsverksamhet. Styrelseprotokoll styrker att utvärdering har genomförts.

D6
Neuros ekonomiska redovisning visar att minst 75% av de totala intäkterna har gått till verksamhetens ändamål och inte belastas med oskäliga kostnader. Detta framgår av redovisning till den årliga redovisningen till Svensk Insamlingskontroll och av förbundets årsredovisning

D7
Neuro har styrande dokument som reglerar inköp, exempelvis inköpspolicy finns i styrelsens styrdokumentssamling

D8
Neuro förmedlar inte medel till andra organisationer. Ibland har förbundets egna lokalföreningar givits möjlighet att ansöka om riktade bidrag från förbundet. Kriterier för ansökan finns, samt förteckning över de lokalföreningar som har beviljats bidrag

Riskhantering
D9
Styrelsen genomför årligen en riskanalys och med utgångspunkt i den fastställer en organisationsövergripande riskhanteringsplan som ingår i styrdokumenten

D10
Styrelsen utvärderar årligen organisationens arbetssätt för riskhantering. Detta har gjorts under hösten 2015 och protokollförts 3-4 december

Motverka oegentligheter
D11
Neuro har styrande dokument som beskriver hur vi arbetar för att motverka oegentligheter inom verksamheten. Dokumentet är publicerat på hemsidan, fliken Om oss, vår organisation, policyprogram

D12
Ej tillämpligt för oss. Endast för större organisationer

D13
Neurof har av Revisorsnämnden auktoriserad revisor/registrerat revisionsbolag. Revisorer utses av förbundskongressen och bestyrks av kongressprotokollet.

Övrig intern kontroll
D14
Neuro har aktuell delegationsordning som beskriver vilka befattningshavare som har rätt att fatta vilka beslut och där befogenheter och behörigheter framgår. Finns i styrelsens styrdokumentsamling

D15
Neuro har styrande dokument med dokumenterade rutiner och arbetssätt för att säkerställa kvalitet och tillförlitlighet i den finansiella rapporteringen. Finns i styrelsens styrdokumentsamling

D16
Neuro har styrande dokument som reglerar hur potentiella jävssituationer identifieras och hanteras. Finns i styrelsens styrdokumentsamling

D17
Ej tillämpligt för oss. Avser större organisationer

D18
Neuro ska ha styrande dokument, en klagomålspolicy, som beskriver hur vi hanterar klagomål på oss eller vår verksamhet. Tidsfrist för att besvara klagomål ska framgå av styrdokumentet. Policyn ingår i styrelsens styrdokument

Insamling
E1
Neuro har styrande dokument, insamlingspolicy, för insamlingsarbetet. Insamlingspolicyn behöver kompletteras med en beskrivning av hur vi hanterar tvistiga gåvor och fall där givaren vill ha en gåva tillbaka. Reglerad hantering av gåvor i form av värdepapper och fast egendom finns protokollfört, men behöver skrivas in i insamlingspolicyn. Insamlingspolicyn är publicerad på hemsidan, fliken Om oss, vår organisation

E2
Neuro ska ha styrande dokument som beskriver hur vi hanterar ändamålsbestämda gåvor. Av styrdokumentet ska det framgå hur redovisningen är uppbyggd för att kunna visa hur insamlade ändamålsbestämda medel används. Det ska också framgå hur Neuro hanterar gåvor där givarna på eget initiativ ändamålsbestämt en gåva.
Styrdokument som beskriver hantering av ändamålsbestämda gåvor ingår i styrelsens styrdokument.

E 3
Ej tillämpligt för förbundet, använder inte underleverantörer för insamling av gåvor

E4
Neuro har styrande dokument, kommunikationspolicy, som beskriver hur vi arbetar med bilder och texter i marknadsföring så att respekt för medlemmarna upprätthålls. Separata riktlinjer för kommunikation i insamlingssyfte så att respekt för givare och mottagare av gåvor upprätthålls har upprättats.

Anställda och volontärer
F1
Neuro har styrdokument i form av uppförandekod som bygger på förbundets vision, värderingar, ändamål och mål. Är publicerat på förbundets hemsida

F2
Neuro har styrande dokument, personalpolicy, som innefattar anställningsvillkor, arbetstider och principer för lönesättning. Finns i personalhandbok i digitala kalendern

F 3
Ej tillämpligt för förbundet, tillämpar inte provisionsbaserad ersättning

F4
Neuro har styrdokument som beskriver hur frivilliga och frivilligverksamhet regleras och utvärderas. Ingår i styrelsens styrdokument

Rapportering
G1
Neuro upprättar årligen en effektrapport i enlighet med FRIIs mall för effektrapportering. Rapporten är skriven på svenska och publicerad på hemsidan, fliken Om oss, vår verksamhet

G2
Neuro upprättar årligen en årsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen. Fastställd årsredovisning är publicerad på hemsidan.

G3
Neuro kommer senast den 30/9 2014 och därefter minst vartannat år till FRII insända en av Neuros revisor bestyrkt försäkran att samtliga krav i FRIIs kvalitetskod är uppfyllda. Där avvikelser föreligger kan detta förklaras. Till denna försäkran bifogas revisorsrapport i enlighet med av FRII upprättas revisionsinstruktion.

G4
På Neuros hemsida finns aktuella versioner av ovanstående dokument tillgängliga.

Innehållsansvarig: Caroline Kåhre

Stöd oss

Din gåva gör att vi kan fortsätta kämpa för ett samhälle där alla har samma möjligheter och rättigheter.

Ge en gåva