Neuro kommenterar Folkhälsomyndighetens svar på vårt öppna brev med anledning av coronaviruset (covid-19) mycket höga risk för samhällsspridning i Sverige

Det råder nu extremt svåra tider för såväl våra myndigheter och beslutsfattare som för befolkningen. Därför välkomnar vi att Folkhälsomyndigheten har tagit sig tiden att svara. Svaret innehåller värdefull allmän information, men vi har saknar fortfarande svar och rekommendationer på hur våra medlemmar och andra personer som tillhör olika högriskgrupper ska kunna skydda sig mot smitta i nödvändiga kontakter med socialtjänsten och färdtjänsten. Vi har i dagsläget haft flera kontakter med personer som inte vågat ta emot nödvändig hjälp i sina bostäder. Det förekommer också att människor inte vågar åka sjukresor med taxi av samma skäl. Det rapporteras samtidigt i media om att hemtjänstpersonal inte har nödvändig skyddsutrustning när de besöker brukare som är sjuka i Corona. Taxibranschen har det mycket tufft i nuläget och taxichaufförer uppger att de inte har råd att vara hemma när de är sjuka. Dessutom fortsätter färdtjänst över hela landet att samplanera resor med flera passagerare.

Detta är inte rimligt och dessa förhållanden kommer inte bara drabba de berörda direkt, utan bidra till att öka smittspridningen på ett sätt som kan skada hela samhället.

Vi vill gärna bidra med att föra viktig information vidare och vill därför vädja om snabb hantering av våra frågor.

Nedan finner ni Folkhälsomyndighetens svar på vårt öppna brev med anledning av coronaviruset (covid-19) mycket höga risk för samhällsspridning i Sverige.

Från: nCOV Skickat: den 23 mars 2020 13:20 Till: NEURO Kopia: nCOV ; Registrator Ämne: SV: Öppet brev

Hej

Tack för ditt mejl.

Detta är vad vi vet om riskgrupper i dagsläget:

Vissa grupper rapporteras ha ökad risk för allvarligare symtom vid smitta. Eftersom viruset är nytt vet vi fortfarande inte tillräckligt om vilka grupper som riskerar svår sjukdom. En genomgång av tillgängliga studier av covid-19 visar dock att hög ålder är den främsta riskfaktorn och personer över 70 år utgör därmed den främsta riskgruppen.

Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är överrepresenterade bland de svåra fallen. Extra utsatta för att drabbas av allvarlig sjukdom är personer med flera underliggande sjukdomar.

Vi har idag inte kännedom om andra riskgrupper för covid-19. Det är möjligt att personer med allvarlig njursjukdom, leversjukdom och personer med nedsatt immunförsvar efter transplantation eller till följd av medicinsk behandling också har ökad risk för ett allvarligare sjukdomsförlopp. Om du har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner bör du rådgöra med behandlande läkare kring behandling och vad du kan göra för att minska risken kopplad till sjukdomen covid-19.

Studierna visar inte att personer med astma, allergi eller njursjukdom är riskgrupper för covid-19, det är dock oklart i vilken utsträckning dessa grupper har studerats och därmed är det svårt att helt utesluta att personer med dessa sjukdomar inte har ökad risk.

Ny information tillkommer kontinuerligt och Folkhälsomyndigheten bevakar utvecklingen och uppdaterar sin information enligt den senast tillgängliga kunskapen.

WHO deklarerade den 11 mars 2020 att covid-19 är en pandemi. Det innebär att sjukdomen finns eller kommer att finnas i alla världsdelar. Sannolikt kommer covid-19 att drabba alla världens länder. Det är därför inte längre relevant att ange i vilka länder det pågår smittspridning. Således går det inte att bedöma om en person varit i ett land där smittspridning pågår.

I övrigt gäller våra råd enligt följande: En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet (ögon, näsa och mun) samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smittan från att spridas till din omgivning eller dina händer. Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra. Läs mer: Skydda dig själv och andra från smittspridning

Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt sin hemsida med information om coronavirussjukdom covid-19. Vi har samlat frågor och svar här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

Vänliga hälsningar


Arbetsgruppen för coronavirussjukdom covid-19 Folkhälsomyndigheten nCOV@folkhalsomyndigheten.se