Man står nu i startgroparna med att börja arbeta med nationella riktlinjer för ALS -sjuka .

Behov av patientens kompetens och kunskap Kompetenser och kunskaper som patientföreträdarna behöver ha i de olika arbetsgrupperna varierar beroende på vilka frågor som gruppen arbetar med. Rekrytering av patienter eller närstående ska ske utifrån kunskapsbehov och att det kan vara såväl från patient- och närståendeorganisationer som på andra sätt.

Läs mer här https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/organisation/nationellaarbetsgrupper/patientforetradareiarbetsgrupper.56249.html

Senast redigerad 23 april 2023