Beslut om smittskydspenningen!

0 Helene på Neuro postade detta 30 april 2020

Senaste kommentarerna finns längst ner i tråden. Där finns inlägg om beslut att förlänga ersättningen för riskgrupper tills att de är vaccinerade.

Neuros ordförande Lise Lidbäck meddelade följande om läget (i slutet av april).

"Det vi hittills vet är att det råder en partipolitisk enighet om att smittskyddspenning ska införas skyndsamt.

Dock har Socialstyrelsen konstaterat att det kan vara uppemot 200 000 personer som berörs och detta har lett till administrativa utmaningar kring hur ansökningarna skall hanteras. Detta har försenat processen.

Det arbetas dock intensivt med frågan och vi hoppas på en snar lösning. Vi återkommer så fort vi har mer information."

Här är en länk till Socialutskottets betänkande.

Senast redigerad 08 april 2021

7 Kommentarer
Sortera på Standard | Nyast | Röster | Alla
0 Helene på Neuro postade detta 02 juni 2020

"Äntligen förslag på gång med förebyggande sjukpeng för riskgrupper"

Regeringen föreslår nu att personer i de utpekade riskgrupperna som måste vara hemma för att inte smittas av coronaviruset, men som inte kan jobba hemifrån, ska få ersättning.

"Vi gläds åt att Regeringen äntligen är beredda att lägga ett förslag på förebyggande sjukpeng", säger Lise Lidbäck förbundsordförande Neuro.

Om regeringsförslaget går igenom, så kommer det att vara möjligt att göra en ansökan från Försäkringskassan för den som tillhör någon av Socialstyrelsens definierade riskgrupper. Enligt förslaget så ska det gälla från 1 juli 2020.

"Det kommer sannolikt att krävas läkarintyg för att få rätt till förebyggande sjukpeng och då är det ansvarig läkare som gör bedömningen om vad som gäller i det enskilda fallet. I socialstyrelsens rapport nämns exempelvis svårigheter att hantera slem i luftvägarna som en riskfaktor vid neurologisk diagnos" tillägger Lise.

"Vi inväntar fortfarande förslag på vad som ska gälla för de närstående/anhöriga, som har behov av att isolera sig för att skydda en allvarligt sjuk person i riskgrupp. Vi fortsätter att bevaka och arbeta för den frågan", understryker Lise Lidbäck, förbundsordförande i Neuro.

Läs mer här.

Senast redigerad 03 juni 2020

# Länk
0 Helene på Neuro postade detta 24 juni 2020

Neuros ordförande Lise Lidbäck meddelar följande efter senaste beskedet kring smittskyddspenning, 23 juni 2020. Efterlängtat besked – men mycket är fortfarande oklart.

Vi gläds givetvis åt det nya budgetförslaget som kommer hjälpa många personer i högriskgrupper att fortsättningsvis kunna vidta åtgärder för att kunna skydda sig mot smitta. Vi har tidigare uttryckt att vi är positiva till det här beslutet, samtidigt som vi konstaterar att beslutet tog mycket lång tid att fatta utifrån de extrema tider vi nu lever i.

Vi ser också ett stort problem i att inga retroaktiva utbetalningar kommer att göras, trots att människor tvingats ta lån och vidta andra åtgärder för att klara ekonomin. Att ersättningen bara ska betalas ut i 90 dagar kan innebära att individen återigen riskerar att drabbas hårt av smitta.

När det gäller smittskyddsersättning till närstående förhåller vi oss ännu så länge avvaktande tills vi ser vilka närstående det är som ska omfattas.

Regeringen har gått ut med i sin extrabudget att det handlar om smittbärarpenning för ”vissa” närstående och har för detta endast budgeterat 70 miljoner kronor.

www.aftonbladet.se

I förra veckan skickades en snabbremiss ut till Funktionsrätt Sverige som föreslog att endast närstående som arbetade som personliga assistenter minst 80 timmar/ månad och som vid sidan av detta verksamhetsarbetar Även närstående som uppbar närståendepenning för att vårda en svårt sjuk anhörig föreslogs omfattas av samma regelverk.

Vi avvaktar därför ytterligare kommentarer till dess att mer information har presenterats om vilka ”vissa” närstående som lever i hushållsgemenskap med en person i riskgrupp är och återkommer med information så fort vi vet mer.

Vårt ställningstagande är under alla omständigheter att alla som behöver få hjälp av socialförsäkringen att följa smittskyddsrekommendationerna ska få det. Allt annat är otänkbart!

Efterlängtat besked – men mycket är fortfarande oklart.

Senast redigerad 25 juni 2020

# Länk
0 Helene på Neuro postade detta 26 juni 2020

Besluten är nu klara gällande förebyggande sjukpenning för personer som tillhör riskgrupp och för smittbärarpenning för vissa närstående.

Neuros ordförande Lise Lidbäck summerar följande, 26 juni 2020:

Förebyggande sjukpenning i syfte att skydda personer som tillhör en riskgrupp för Covid-19

Regeringen har beslutat att personer som tillhör en riskgrupp för covid-19 kan få ersättning. Det gäller personer som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika smitta. E-tjänsten för att ansöka om ersättning hos Försäkringskassan öppnar den 24 augusti.

Beslutet gäller dig som har en anställning eller är egenföretagare och som inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Det krävs även att din arbetsgivare inte kan erbjuda dig andra arbetsuppgifter eller att det i övrigt inte går att anpassa din arbetssituation så att smittspridning kan undvikas. Ersättningen gäller även om du är behovsanställd och varit tvungen att avstå inbokade arbetspass på grund av smittrisk.

Ersättningen gäller för perioden 1 juli–30 september och betalas ut med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag under max 90 dagar. Det går att söka för hela dagen eller delar av dagen. Du måste kunna visa ett läkarintyg som styrker att du tillhör någon av de riskgrupper för covid-19 som Socialstyrelsen har pekat ut.

Ansökan hos Försäkringskassan öppnar den 24 augusti. Då kan du ansöka om ersättning retroaktivt för tid från den 1 juli. Eftersom det är en helt ny ersättning behövs en ny e-tjänst byggas för att kunna ta emot ansökningar. När e-tjänsten är klar finns den på Försäkringskassans hemsida under Mina sidor.

Försäkringskassan ger rådet att använda tiden nu till att förbereda med läkarintyg som styrker att du tillhör en riskgrupp, så att du har det tillgängligt när ansökan öppnar i augusti. Läs mer hos Försäkringskassan.

Socialstyrelsens definition av neurologiska diagnoser som utgör risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid Covid-19:

”Neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan på andningsfunktionen Neurologiska sjukdomar eller skador som påverkar muskelfunktion kan nedsätta andningsfunktionen och även innebära behov av kontinuerligt andningsstöd. Detta ökar risken för ett allvarligt förlopp av covid-19.”

Här finns övriga riskgrupper definierade hos Socialstyrelsen.

Smittbärarpenning för vissa närstående:

För att anhöriga till vuxna personer i riskgrupp ska ha rätt till ersättning gäller att den anhörige har arbetat som personlig assistent åt personen i riskgrupp, och att personen i riskgrupp beviljats assistansersättning. Ersättningen omfattar även anhöriga som har beviljats närståendepenning och vårdar personen i riskgrupp. Det krävs vidare att den anhörige lever i hushållsgemenskap med personen i riskgrupp.

Här finns mer information kring regeringens beslut.

Senast redigerad 26 juni 2020

# Länk
0 Helene på Neuro postade detta 26 juni 2020

Neuros uttalande gällande beslutet om smittskyddspenning

Av Lise Lidbäck, förbundsordförande i Neuro:

I flera månader har Neuro och andra organisationer drivit på frågan om ersättning från Socialförsäkringssystemet för personer tillhörande riskgrupp och deras närstående. Nu är det klart och det är inte med glädje vi granskar resultatet.

I tisdags (23 juni 2020) fattade Regeringen beslut om en tilläggsbudget och i går fattades beslutet om vilka närstående som skulle omfattas av möjligheten att kunna söka ersättning.

Vi är djupt kritiska till hanteringen av frågan under de drygt två månader som utredningen har pågått. Vi har medlemmar som i vissa fall tillsammans med sina närstående, har suttit isolerade sedan mars för att kunna följa de allmänna smittskyddsrekommendationerna. De har varit helt utan inkomst och en del vittnar om att de tvingats ta SMS-lån och leva på sparade medel för att kunna försörja sig. Givetvis är vi positiva till att det nu tagits förslag på en förebyggande sjukpenning och en smittbärarpenning till vissa närstående. Men i detta s.k. skyddsnät finns förfärande stora revor och många kommer att falla rakt igenom.

Den förebyggande sjukpenningen kommer inte att utgå retroaktivt. Den kommer att gälla from 1 juli men går inte att ansöka om förrän 24 augusti. Detta innebär att många som redan varit utan inkomst kommer att behöva vänta på sina pengar till en bit in på hösten. Detta är helt oacceptabelt. Ingen ska behöva tvingas ut i en smittspridande omvärld, helt emot alla rekommendationer, för att vederbörande inte har flera månadslöner på banken. Dessutom kommer ersättning bara att betalas ut för 90 dagar utan att någon information utgått om hur fortsatt smittspridning kan hanteras.

Avgränsningen av vilka närstående som ska omfattas, som innebär att man ska arbeta som personlig assistent åt sin närstående i riskgrupp eller uppbära smittskyddspenning är också helt obegriplig.” Det finns ingen direkt koppling till ökad risk för personer som lever med personlig assistans. En del tillhör riskgrupp och andra inte. Det finns däremot en koppling mellan ökad risk och väldigt många människor som inte uppbär personlig assistans.

Vi ställer oss också frågan hur vi ska kunna skydda våra medborgare i riskgrupp om inte deras närstående får möjlighet att följa smittskyddsrekommendationerna?

Varje dag sedan pandemin bröt ut har vi alla matats med information om vikten att skydda våra riskgrupper. Det har införts besöksförbud på äldreboenden och en mängd andra begränsningar. Allt för att rädda så många liv som möjligt och för att samhällets funktioner skall bära.

Resultatet av det arbete med smittskyddsersättning kommer säkerligen till liten del hjälpa till. Samtidigt är det sorgligt att konstatera att möjligheten att följa smittskyddsföreskrifterna har blivit klassfråga. Din privatekonomi avgör om du har möjlighet att skydda dig eller inte. Så får det inte vara!

Vi på Neuro kommer tillsammans med andra organisationer att fortsätta att föra våra medlemmars talan och jobba för en snar förändring. Vi ser vikten av att Regeringen måste fatta beslut om ytterligare tillskott så att fler får möjlighet att skydda sig.

Att alla får möjlighet att skydda sig är en angelägenhet för hela vårt samhälle!

Senast redigerad 26 juni 2020

# Länk
0 Helene på Neuro postade detta 24 september 2020

Riskgrupper får ersättning till årsskiftet - beslutet meddelas 24 september 2020.

Ersättningen för personer i riskgrupp som inte kan jobba hemifrån ska förlängas till årsskiftet. Det bekräftar socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) för SVT.

Man förtydligar också vad som gäller angående ersättning för personer med kronisk lungsjukdom, samt gör en utvidgning av ersättning till vissa anhöriga till personer i riskgrupp som uppbär assistansersättning.

– Vi ändrar i villkoren och utvidgar gruppen för vilka som kan få ersättning i enlighet med Socialstyrelsens uppdaterade underlag, säger Ardalan Shekarabi.

De åtgärder som nu förlängs är enligt uppgifter till SVT:

  • Förebyggande tillfällig föräldrapenning till föräldrar med vissa nyligen allvarligt sjuka barn.
  • Sjukpenning i förebyggande syfte till vissa riskgrupper.
  • Smittbärarpenning till vissa anhöriga till personer i riskgrupper.
Läs mer på svt.se

Senast redigerad 24 september 2020

# Länk
0 Helene på Neuro postade detta 05 november 2020

Ersättningen för riskgrupper förlängs!

Regeringen och januaripartierna har kommit överens om att förlänga ersättningen för personer i riskgrupper som hotas att bli allvarligt sjuka om de smittas av covid-19. Förlängningen gäller till och med 31 mars nästa år.

  • Det är av oerhört stor vikt att personer som riskerar att utveckla svår sjukdom vid covid-19 ges möjlighet att skydda sig mot smitta, när inte Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan efterlevas, säger Neuros ordförande Lise Lidbäck i en kommentar och fortsätter:

  • Vi har från början varit mycket kritiska till det korta tidsperspektiv som beslutet om införande av smittskyddspenning omfattade. Så även till den långa tid som hann förflyta innan det gick att ansöka om ersättningen. När Regeringen gick ut med att ersättningen endast skulle gälla till och med 31 december 2020, trots snabbt ökande smittspridning över hela landet, så reagerade vi och andra patientorganisationer starkt på beskedet.

Mot den bakgrunden välkomnar Neuro nu att Regeringen har tänkt om och förlängt möjligheten till ersättning till 31 mars 2021.

  • Vi förutsätter också att man förlänger denna tid ytterligare om så krävs, säger Lise Lidbäck.
Här kan du läsa mer och lyssna på inslag i Sveriges Radio.

Senast redigerad 05 november 2020

# Länk
0 Helene på Neuro postade detta 09 mars 2021

Viktiga positiva nyheter!

Riskgruppsersättningen kommer att förlängas tills dess att vaccineringen av dem är färdig.

Det här är en fråga som vi från Neuro har kämpat för sedan pandemin var ett faktum!

Hur förlängningen kommer att se ut och hur avvecklingen kommer fungera i praktiken kommer man återkomma till.

Inslag från Sveriges Radio.

Senast redigerad 09 mars 2021

# Länk

Våra 341 användare har publicerat 400 gånger i 199 diskussioner

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet