Årsmöterotokoll 2018

Årsmöte 2018 04 14 Ansia Lycksele

1. Årsmötets öppnande
Peder Westerberg förklarade årsmötet öppnat.

2. Val av ordförande för mötet
Peder Westerberg

3. Val av sekreterare för mötet
Gunilla Janzén

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll
Beslut: Mari Johansson och Karin Nilsson

5. Val av två rösträknare
Beslut: Mari Johansson och Karin Nilsson

6. Beslut om huruvida mötet blivit i behörig ordning sammankallat
Beslut: Mötet sammankallat i behörig ordning

7. Upprättande och justering av ombudslängd
Beslut: Närvarande enligt ombudsförteckning

8. Godkännande av dagordning
Beslut: Godkändes med tillägg under övriga frågor

9. Val av mötesreferent
Beslut: Peder Westerberg

10. Verksamhetsberättelse för 2017
Godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 1

11. Ekonomisk redogörelse för 2017
Godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 2

12. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Godkändes och lades till handlingarna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Bilaga 3

13. Behandling av förslag till verksamhetsplan för 2018
Styrelsens förslag godkändes med tillägg att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att verka för att ombudsman tillskapas i länet samt att resultat från förbundets Rehabrapport 2018 används i påverkansarbete via debattartiklar, annan mediakommunikation och dialogmöten. Bilaga 4

14. Beslut om årsavgiftens storlek
Oförändrad, 5 kr per medlem

15. Beslut om budget för 2018
Styrelsens förslag till budget godkändes. Bilaga 5

16. Beslut om antalet ledamöter för 2018
10 ordinarie ledamöter.

17. Val av:
ordförande 1 år
Peder Westerberg

ordinarie ledamöter
Gunilla Janzén                    vald på 2 år 2018
Anders Jonsson                  vald på 2 år 2018
Marianne Sandström          vald på 2 år 2018
Birgitta Boström                  valdes på 1 år omval
Karin Nilsson                      valdes på 1 år omval
Agneta Frimodig                 valdes på 1 år omval
Mari Johansson                  valdes på 1 år omval
Alf Johansson                     valdes på 1 år omval
Nina Strandgren                 valdes på 1 år nyval

2 revisorer för 1 år
Till revisorer valdes Göran Isberg, Marcus Broberg

Valberedning
Till valberedning valdes Desirée Johnzon sammankallande, Månika Östlund, Tobias Eriksson

18. Behandling av motioner
Inga motioner inkomna

19. Nulägesrapport Länsförbundets projekt ”Hälsa för alla även för personer med neurologisk diagnos
Marianne Sandström rapporterade om länsförbundets projekt/opinionsarbete. se planering för 2018 i Verksamhetsplan.

20. Övriga frågor
a. Regionresa har inte genomförts 2017 och inte planerats för 2018. Kartläggning av intresse skall genomföras under 2018 för framtida Ansvariga: Anders Jonsson och Karin Nilsson

b. Rehabiliteringskonferens. Mari Johansson rapporterade från
Förbundets Rehabiliteringskonferens Kista mars 2018. Rehabrapporten 2018 med resultat för Västerbotten delades ut till årsmötesdeltagare. Rehabiliteringskonferensen hade ensats kring tre frågeställningar som kan användas i möten med politiker inför valet.
Beslut: Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att synas, marknadsföra Neuro, skriva artiklar, samverka med andra, genomföra aktiviteter i syfta att påverka möjlighet till rehabilitering och egenvård med förutsättningar, som krävs för personer med funktionsvariationer.

21. Årsmötet avslutades
Ordförande Peder Westerberg avlutade årsmötet och tackade lokalföreningen Södra Lappland, som arrangerat årsmötet.

Peder Westerberg
Ordförande

Gunilla Janzén
Sekreterare

Mari Johansson
Justerare

Karin Nilsson
Justerare