Årsmöte 30 mars kl 17.00

Årsmöte 30 mars 2021 kl 17.00
Via Zoom videomöte.

                                                                                                         

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2021


Datum: Tisdagen den 30 mars 2021
Tid: 17.00 – 18.00

 

Hej medlemmar!
Nu är det dags att genomföra årsmötet för 2021. På grund av den rådande pandemin blir det i år också ett digitalt möte via digitala verktyget Zoom. Man kan delta på både dator, läsplatta samt telefon.


På dagordningen:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Dagordning bifogas.


För mer information och anmälan vänligen kontakta Elsi-Marie Andreasson 073-7636184. Sista anmälningsdag är fredagen den 26 mars.
Ni kan även mejla till vasteras@neuro.se

När ni anmält er kommer jag att skicka ut en länk till Zoom och instruktioner samt telefonnummer och årsmöteshandlingar.
Om ni enbart är intresserade att få årsmöteshandlingarna så skickar jag, Elsi-Marie, dem till er.


Välkomna hälsar styrelsen.

 

 

 

Dagordning
vid årsmöte med Neuro Västerås
tisdagen den 30 mars 2020 kl 17.00

 

⦁ Val av ordförande för mötet.
⦁ Val av sekreterare för mötet.
⦁ Val av två personer att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll.
⦁ Val av två rösträknare vid mötet.
⦁ Upprättande och justering av röstlängd.
⦁ Godkännande av dagordning.
⦁ Beslut om huruvida mötet blivit i behörig ordning sammankallat.
⦁ Verksamhetsberättelse för sistförflutna kalenderår.
⦁ Ekonomisk årsredovisning för samma tid.
⦁ Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
⦁ Behandling av eventuella motioner.
⦁ Behandling av förslag till verksamhetsplan.
⦁ Beslut om budget för det nya verksamhetsåret.
⦁ Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen för det nya
verksamhetsåret.
⦁ Val av:
⦁ ordförande, vanligen för ett år.
Alternativt utses endast ledamöter till styrelsen,
⦁ övriga ledamöter i styrelsen, vanligen för två år,
⦁ suppleanter i styrelsen, vanligen för ett år,
⦁ minst en revisor för ett år,
⦁ minst en revisorssuppleant för ett år,
⦁ eventuellt väljs ombud till ombudsmöte i länsförbund,
g. valberedning för att förbereda valen till nästa årsmöte.
⦁ Övriga ärenden.