Foto: Pixabay.com

Neurologisk rehabilitering

Svara gärna på Neuros enkät om neurologisk rehabilitering!
Årets Neurorapport ska handla om tillgången till rehabilitering på olika håll i landet.

Behov av neurologisk rehabilitering har funnits i alla tider oavsett neurologisk diagnos och har alltid varit en central fråga för Neuro. Tillgången till neurologisk rehabilitering är eftersatt på många håll.  Idag är bostadsorten ofta avgörande för vilka resurser och vilken kompetens man har tillgång till.

Under våren kartläggs medlemmarnas tillgång till rehabilitering  genom en enkätundersökning. Enkätsvaren är viktiga för att ge kunskap om medlemmarnas situation. Tack vare den kunskapen kan Neuro arbeta för att påverka och förbättra den neurologiska rehabiliteringen.

 

Rehabilitering kan delas upp i tre inriktningar:

  • Att träna för att återfå och bevara förmågor. Det kan handla om allt ifrån fysiska till psykiska, beteendeinriktade och kognitiva förmågor.

  • Att kompensera för de förmågor man förlorat som inte går att träna upp igen. Det kan handla om att prova ut rätt hjälpmedel och lära sig olika strategier för att kunna fortsätta göra det man önskar.

  • Att eliminera eller reducera hinder i vardagen, t ex med hjälpmedel, medicinsk behandling som minskar symtom eller bostadsanpassning.