Kallelse årsmöte Neuro Karlstad med omnejd

Av praktiska skäl behöver årsmötet läggas lite tidigare än vanligt, men exakt när kan vi inte säga än, utan vi får återkomma med mer exakt datum längre fram. Preliminärt har vi dock bokat onsdag den 11 mars!

Detta är styrelsens förslag på dagordning:

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Val av två personer att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll.
 4. Val av två rösträknare vid mötet
 5. Upprättande och justering av röstlängd
 6. Godkännande av dagordning
 7. Beslut om huruvida mötet blivit i behörig ordning sammankallat
 8. Antagande av nya stadgar
 9. Verksamhetsberättelse för sist förflutna kalenderår (2019)
 10. Ekonomisk årsredovisning för samma tid
 11. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Behandling av eventuella motioner
 13. Behandling av förslag till verksamhetsplan
 14. Beslut om budget för det nya verksamhetsåret (2020)
 15. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen för det nya verksamhetsåret
 16. Val av
 17. Ordförande för ett år
 18. Övriga ledamöter i styrelsen för två år
 19. Två suppleanter i styrelsen för ett år
 20. Två revisorer för ett år
 21. Två revisorssuppleanter för ett år
 22. Valberedning för att förbereda valen till nästa årsmöte
 23. Övriga ärenden.

Verksamhetsberättelse, den ekonomiska redovisningen, verksamhetsplan och budget får du på plats eller hämtar på hemsidan på neuro.se/karlstad när handlingarna är klara.

Som vanligt bjuds även på lite förtäring!