Ordförandeklubba

INSTÄLLT! -- Neuro Kalmars årsmöte 2020.

NYTT DATUM kommer!
Kallelse till årsmöte på Stensbergs servicehus lördag 14 mars klockan 13.30-16.00.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar men även en introduktion i självförsvar.

13.30 Årsmöte
14.30 Kaffe med smörgås
15.00 Elisa Wilhelmsson – en introduktion i självförsvar
16.00 Hemfärd

Anmälan senast 7 mars till Camilla Hentzell,
Mejl: camillahentzell@hotmail.com
Telefon 0480-663 36 eller 073-0331328

Samtliga handlingar inför årsmötet kommer inom kort att finnas tillgängliga här på hemsidan samt kommer att delas ut på mötet.

Vi efterlyser ...
Även I år står vi inför att ersätta styrelsemedlemmar.
Vet du någon som vill hjälpa till i föreningens arbete som ledamot i styrelsen, antingen du själv eller någon annan som du tycker passar för uppdraget och kan lägga tid på ett möte i månaden?

Ring Monika Brinkenfeldt (sammankallande valberedningen) 0704-917197, så berättar hon mer om föreningens arbete.

Förslag för dagordning för årsmötet.

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två personer att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll
 5. Val av två rösträknare vid mötet
 6. Godkännande av dagordning
 7. Beslut om huruvida årsmötet blivit i behörig ordning sammankallat
 8. Verksamhetsberättelse för 2019
 9. Ekonomisk årsredovisning för 2019
 10. Revisionsberättelse för 2019 och beslut om ansvarsfrihet
  för styrelsen
 11. Behandling av eventuella motioner
 12. Behandling av förslag till verksamhetsplan 2020
 13. Beslut om budget för det nya verksamhetsåret 2020
 14. Beslut om antalet ledamöter och ersättare i styrelsen för det nya verksamhetsåret
 15. Val av:
  a) Ordförande för ett år
  b) Övriga ledamöter i styrelsen för två år
  c) Två revisorer för ett år
  d) Två revisorersättare för ett år
  e) Ombud till ombudsmöte i länsförbundet
  f) Valberedning för att förbereda valen till nästa årsmöte
 16. Övriga ärenden
 17. Årsmötets avslutande