Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplan 2020 – Neuro Kalmar län

OBS: Pga rådande omständigheter avseende Coronavirus, reserverar vi i verksamhets-
planen för att planerade aktiviteter kan komma att ändras, alternativt ställas in.

Länsförbundets verksamhet bör i huvudsak inriktas på att som intresseorganisation, tillsammans med riksorganisationen och lokalföreningar, verka för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd/skador och deras närstående skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor
• som opinionsbildare arbeta med intressepolitisk påverkan på landstingsnivå eller motsvarande
• genomföra 1-2 möten per år för att möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan de i länsförbundet anslutna föreningarna
• arrangera konferenser av intressepolitisk karaktär och diagnosrelaterade frågor
(Utdrag från stadgar antagna av länsförbundet 2018)

Utöver, våra egna styrelsemöten och under året pågående engagemang i Funktionsrätt Kalmar län, FRKL (Region Kalmar läns funktionshinderråd), med flera, föreslår vi att för år 2020 genomföra nedanstående aktiviteter och arrangemang.

Rehabilitering

Fortsätta arbetet i det projekt som startade 2017 med Region Kalmar län och representanter från Hjärnkraft, Parkinsonförbundet och Strokeförbundet. Under 2020 är målsättningen att starta upp ett gemensamt förbättringsarbete tillsammans patientföreningar och Länsgrupp Hab/Rehab om samordning, rehabplanering etcetera, där även kommunens del av rehabiliteringen avses.
Vi vill också återigen ta upp arbetet med att driva frågan om en ökad tillgänglighet av den vardagliga rehabiliteringen som kan bestå av individuell rehabilitering i gruppform. Detta under förutsättning att någon av våra medlemmar kan ta ansvar för arbetet.

Föreningsutvecklare i region syd

Ett 3-årigt försöksprojekt från Neuro riks för att ytterligare utveckla vårt föreningsliv. Vi kommer att ingå i en projektgrupp tillsammans med representanter från förbundsstyrelsen och förbundskansliet och på nära håll följa projektet och komma med idéer och tankar som kan vara till stöd för projektledaren.

Serviceresor

På uppdrag av Funktionshinderrådet Kalmar län delta i en arbetsgrupp tillsammans med KLT och ansvariga politiker för att följa upp de förändringar som trädde i kraft den 1 januari 2020 avseende färdtjänst och riksfärdtjänst, samt fortsätta arbeta för ett införande av länsfärdtjänst

Nyhetsbrev

Information till medlemmarna om styrelsens arbete. Tas fram tillsammans med föreningarna i Kalmar och Västervik, 2-3 gånger under året.

E-post till våra medlemmar via vårt interna medlemsregister NGOPRO

Målsättningen är att minska utskick med vanlig post och arbeta för att så många som möjligt kan få information via e-post.

Medlemsresa i augusti 4 dagar till Skåne

Medlemshelg med föreläsningar med mera planeras att genomföras under hösten

Övrigt

Fyra styrelsemöten, ett ombudsmöte och ett planeringsmöte.