Ledare

Anders Blanck: Samhällsekonomi måste styra besluten

Nämnden för läkemedelsförmåner behöver breddas i framtiden. En ny nämnd ska ha kompetens och klokhet i att kunna hantera svåra diskussioner och frågeställningar inför subventionsbeslut utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, och i enlighet med den etiska plattformens tre principer.


En plan för att stärka Life Science i Sverige

Sverige måste agera kraftfullare inom en rad områden för att ligga i framkant inom Life Science i en starkare internationell konkurrens. Det anser de tre organisationerna Swedish Medtech, SwedenBio och LIF – de forskande läkemedelsföretagen i en ny handlingsplan.


Nytt namn och nya arbetssätt för NeuroNeuroförbundet byter namn till Neuro och förändrar sitt sätt att arbeta för att fortsätta engagera patienter, anhöriga och andra intresserade kring hjärnans och nervsystemets sjukdomar.


Nya regeringsuppdrag ska stärka cancervården

Tre nya regeringsuppdrag ska bana väg för en modernare och mer effektiv cancervård. Det hoppas regeringen som slagit fast en strategi fram till år 2025.


Krönika

"Balans om värdebaserad vård, tack!"

Hans Winberg Ek lic och Generalsekreterare - Stiftelsen Leading Health Care


SKL-ekonomer varnar för ”vargen”

SKL påtalar i sin ekonomirapport åter igen att det blir tuffare tider framöver. Landsting och regioner har att brottas med att antalet unga och äldre som omfattas av välfärdstjänsterna ökar snabbare än den del av befolkningen som jobbar.


Mer planer än praktik för psykiatrisatsning

2015 beslöt SKL och regeringen att satsa på riktade insatser för ökad psykisk hälsa. Drygt 1,5 miljarder kronor har investerats, ytterligare 1,4 miljarder i år. Men hittills har medlen i hög grad gått till att utveckla handlingsplaner. 


Regeringen inrättar patientråd

I det nya patientråd som regeringen nyligen beslutat om ska socialministern få möjlighet att samlat ta del av patientperspektivet på olika aktuella frågor.


”Utan standardiserade data blir vi frånåkta”

I Sverige finns mängder av bra hälsodata – men för att de ska komma till nytta behöver de standardiseras, framkom vid en konferens nyligen om datasamarbetet OHDSI.


Vårdköer i fokus för Moderaterna

Kortare vårdköer dominerar när Moderaterna vill kliva fram som ett ledande parti för sjukvårdsfrågor. LIFe-time intervjuade fyra ledande företrädare under partiets Sverigemöte i Göteborg.


Håll koll


Orsaker till vårdköer ska följas upp

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att göra uppföljningen av väntetider och tillgängligheten i vården. I uppdraget ingår att utreda orsakerna till att vissa sjukdomar har särskilt långa väntetider. Det gäller även för sjukdomar där det är stora skillnader i väntetider mellan olika landsting och regioner. Den 1 september ska Socialstyrelsen lämna en plan över hur arbetet ska se ut. Den 31 mars 2019 ska uppdraget redovisas.


Statsbidrag till kvalitetsregister

Socialstyrelsen ska till den 1 november 2018 precisera kriterier för hur statsbidrag till kvalitetsregister ska fördelas och följas upp. Arbetet ska bedrivas i nära samverkan bland annat med regeringskansliet, SKL, de regionala kvalitetsregistercentrumen och regionala cancercentrum. Arbetet får kosta 500 000 kronor.


Nationell strategi om demenssjukdomar

En nationell strategi för omsorg om äldre med demenssjukdom har tagits fram av regeringen. Strategin tar bland annat upp behovet av bättre samverkan mellan hälso- och sjukvård och social omsorg. Socialstyrelsen ges i uppdrag att efter modell från cancersjukvården ta fram ett standardiserat insatsförlopp kring vad som ska ske efter att en person fått en demensdiagnos.