Förändringar på förbundskansliet 2020-2021

Under året som gått har en del förändringar skett på förbundskansliet. Ytterligare några förändringar kommer att ske under våren. Jag gör därför en liten redogörelse för det som hänt hos oss med start januari 2020.

IT-projektet – support av föreningsdatorer
Med stöd från Radiohjälpen under 2020 och från PostkodLotteriet 2021 har vi fått möjlighet att tillhandahålla en supporttjänst för vårt IT-projekt och möjliggörandet av digitalisering för våra föreningar. Supporten kan hjälpa er med frågor om inloggning, Office 365, lagring på SharePoint och andra liknande frågor. Här har Joanna Herlitz stöttat oss under 2020. Nu har Jenny Rundqvist tagit vid då Joanna gått på föräldraledighet.

Projekt Föreningsutvecklare i södra Sverige
Vid förbundskongressen 2017 beslutades att förbundet skall utreda möjligheten att införa regionala föreningsutvecklare vars uppgift bland annat skall vara att stötta, vägleda och initiera viktig verksamhet samt vara en länk mellan riksförbund och föreningsliv. Ett försöksprojekt pågår därför sedan januari 2020 med regional föreningsutvecklare i södra Sverige. Projektledare är Anette Strandberg. Försöksprojektet utvärderas vid förbundskongressen 2021.

Verksamhetsutvecklare - medlemsrekrytering
I enlighet med den handlingsplan som kongressen beslutade om 2017 så behöver vi växa och bli fler. I juni 2020 började därför Kristina Ackzén hos oss som verksamhetsutvecklare med fokus på medlemsrekrytering

Juridisk rådgivning
Under våren 2020 lämnade Magnus Andersson oss för nya uppdrag. Magnus arbetade med den juridiska rådgivningen. I juni 2020 började därför Maria Lillieroth hos oss som ombudsman Juridisk rådgivning.

PR, Opinion
I februari 2021 lämnade Max Ney oss för nytt uppdrag. Max arbetade med opinion, debatt och press för att hjälpa oss att bli mer synliga bland annat i debatter och i press. En rekrytering pågår nu för att hitta hans efterträdare.

Påverkan
Under våren kommer Roger Lindahl att gå i pension. Roger arbetar bland annat med att stötta föreningslivet i deras påverkansarbete framförallt avseende rehabilitering. En rekrytering pågår för att hitta Rogers ersättare som kan fortsätta arbetet med att vara ett stöd för föreningar och länsförbund i arbetet med att påverka politiker och andra beslutsfattare lokalt och regionalt i frågor som till exempel rehabilitering, neurosjukvård och LSS.

Insamling till forskning och forskningsbidrag
Arbetet som Roger ansvarat för med forskningsanslag kommer Jenny Höglund att ta vid. Jenny arbetar idag hos oss som insamlingsansvarig och en stor del av det som samlas in avser forskning. Jenny kommer nu att ta ansvar även för den del av insamlingen som avser utdelning till forskning.

Rehab- och rekreationsbidrag från stiftelsen Neurofonden 1
Arbetet som Roger ansvarat för med föreningarnas ansökningar om bidrag från stiftelsen Neurofonden 1 för rehab- och rekreationsaktiviteter kommer Mia Källström att hålla i när Roger slutar. Mia har redan idag mycket kontakt med föreningarna i många andra ärenden och kommer nu att även bistå med ansökningar till stiftelsen Neurofonden 1.

Ekonomi- och lönehandläggning
Till sommaren kommer Jolanta Rejvi att gå i pension. Jolanta arbetar hos oss som ekonomi- och lönehandläggare. Vi ser nu över hur dessa arbetsuppgifter ska hanteras när Jolanta lämnar oss.

Anhörigstöd
I år har vi beviljats ett extra statsbidrag för att kunna utveckla vår verksamhet avseende anhörigstöd. Ett projekt kommer därför att pågå under våren för att bland annat se över hur vi kan utveckla råd- och stödverksamheten med anhörigstödjare. Eva Helmersson som idag är engagerad som diagnosstödjare kommer att leda det projektet.

Via länken hittar ni oss alla på kansliet:
https://neuro.se/om-oss/kontakta-neuro/neuros-foerbundskansli/

 

Har du några frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig via
e-post: kristina.niemi@neuro.se  alt tel: 0760 017 030

Vänligen,
Kristina Niemi, Kanslichef

20210317