Årsmöte 2020

Nu är tiden inne för föreningar att genomföra årsmöte. Enligt stadgarna skall årsmöte hållas senast 31 mars. Efter genomfört årsmöte, dock senast 30 dagar efter årsmötet, ska underskrivna årsmöteshandlingar insändas till förbundskansliet.

I september 2017 genomfördes förbundskongressen med en rad olika beslut som också berör er som förening.

Förbundskongressen beslutade bl a om nya stadgar för lokalförening, numera stadgar för förening. Dessa stadgar skall ni, om ni inte har gjort det, anta som era egna vid ert årsmöte. Komplettera stadgarna med ert föreningsnamn och verksamhetsområde. Stadgar för förening finns att hämta nedan.

Förbundskongressen beslutade även om en enhetlig medlemsavgift fr o m 2019. Medlemsavgiften är numera 360 kr för medlem och 180 kr för anhörigmedlem. Detta innebär att ni inte behöver ha med den punkten på er dagordning däremot är det bra om ni informerar era medlemmar om avgiften.
Vill man tillhöra flera föreningar är kostnaden per extra förening 168 kr respektive 84 kr.

Handlingsplan för 2018 - 2021 fastställdes vid förbundskongressen. Alla led inom förbundet skall verka i enlighet med planen. Läs igenom den och se vad just er förening kan ta med i er verksamhetsplan inför kommande år. Handlingsplanen finns att hämta nedan.

Efter genomfört årsmöte, dock senast 30 dagar efter årsmötet, ska underskrivna årsmöteshandlingar insändas till förbundskansliet. Eftersom årsmötesförhandlingarna är ett mycket viktigt underlag för att riksförbundet skall kunna söka stadsbidrag är det av extra stor vikt att handlingarna sänds in till oss så snart de är klara. 

De handlingar som skall sändas in till förbundet är:

*
Årsmötesprotokoll  - underskrivet av mötesordförande, mötessekreterare och justerare
*
Verksamhetsberättelse - underskrivet av samtliga ledamöter i styrelsen – ej suppleanter
*
Ekonomisk berättelse - minimum resultaträkning och balansräkning, alternativt kassabok om     
   bokföringen görs för hand
*
Revisionsberättelse - underskrivet av revisorer
*
Styrelseförteckning

Observera att verksamhetsplan och budget för nästkommande år inte behöver sändas in till förbundskansliet.

Om så är möjligt är vi tacksamma att få era handlingar sända till oss digitalt, inskannat eller avfotat när det gäller underskrifter,  via e-post till caroline.kahre@neuro.se i annat fall via vanlig post till adress Neuro, Box 4086, 171 04  Solna.

Har ni frågor inför ert årsmöte är ni välkommen att kontakta PJ Tjärnberg på förbundskansliet, tfn 0760 017 037 alt pjt@neuro.se