Neurodagen 28/9-2018

Inbjudna var tjänstemän och politiker

We have had our Neurodag when it came to officials from housing adaptation, Gatu och samhäll och bygglov. Politiker kom från omsorgsnämnden. Det var 14 stycken som kom och 11 funktionärer med funktionshinder.

Janne Wallgren höll ett föredrag om tillgänglighet och anpassning och delade ut en checklista för vad som gäller vid renovering och nybyggnader så att den är tillgänglig från början.

Christina Bromark vårat nya brukarombud presenterade sig och berättade om hennes roll .

Vi hade också ordnat så att tjänstemän och politiker fick testa gatu och utomhus miljö i rullstol och ms skor. På övergångsställen, trafikljus då man inte går över utan att slår till rött innan man går över, och promenadstråk där det finns biltrafik, cykel och många folk överlag. 

Sen var det grupparbete och diskussioner om tillgänglighet och anpassning. There we discussed what we could solve in the near future and what was long-term

tex

Att ej ha kullersten och smågatsten i gångstråk

Åtgärda "Onödiga" kantstenar vid övergångsställe

Förtydliga att ledstråk inte får blockeras, t.ex. genom att ha skylt vid cykelparkeringar

Ta del av HSO: s checklista!

Samverka med HSO i projekten

Utbildningsdagar för alla

App för handikapptoa

På kommunens hemsida ska det vara lätt att komma till "enkelt avhjälpa hinder"

Sätta sinusplattor, för ledstråk, där det saknas. Many places as it just ends

Medvetandegöra tillgänglighetsproblematiken för projektledare på Stadsbyggnadsförvaltningen

Komplettera tillgängligheten med någon mer från

Längre tid vid trafiklysen / övergångar. Två olika tidsinställningar som man kan välja på. Finländare i andra städer.

Enhetlig ytbeläggning, något slags styrdokument

Vid nyproduktion minimera kanter, höjdskillnader mm

Many people who build and do the practical work do not get information on how to do it, ex. ukk. Gatsten lades upp och ned

Separera cyklister och fotgängare mer tydligt där de ska samlas om samma utrymme

Planera om vissa övergångsställen för att öka tryggheten och säkerheten

Lutning på gator måste vara så liten som möjligt, max 2 grader

Mer och bättre cykelparkeringar

Ska finnas tillgänglighetsansvarig med projektet från start till byggnationer

En lärorik och intressant dag