Rehabilitering – för vem och varför?

Arrangerade en temadag med rubriken, Rehabilitering – för vem och varför?

Reumatikerföreningen och NEURO förbundet Norrköping arrangerade en temadag med rubriken, Rehabilitering – för vem och varför? Deltagarna fick en redovisning av den Rehabiliteringsutredning som genomfördes i Regionen hösten 2017. Utredningen visar att kronikergrupper inte får tillräckligt med rehabilitering och kontinuiteten brister. Därefter redovisades en enkät som genomförts i NEURO förbundet, där medlemmar svarat att de inte är nöjda med möjligheten till rehabilitering, enkäten visar också att fler får rehabilitering idag mot för 10 år sedan. Fler är idag medvetna om sitt behov och ställer större krav på en rehabilitering som medför större självständighet och fortsatt förmåga att arbeta. Därefter redovisades en liknande enkät som för första gången genomförts i Reumatiker förbundet med ungefär samma uppställning och frågor. Svaren var i stort desamma, man önskar mer och kontinuerlig rehabilitering.

Dagen avslutades med en diskussion om rehabilitering tillsammans med b.l.a. representanter från moderaterna och socialdemokraterna i Regionen och politiker från Norrköpings kommun. Den diskussionen kom b.l.a. att handla om att rehabilitering behöver få en bättre status, många kroniskt sjukas enda möjliga behandling är rehabilitering och det måste få bättre möjligheter. Te.x.  att kommunerna  inte har insett hur viktiga te.x. varmbassänger är för kroniker grupperna m.f.l. Idag är det sjukhusen i länet som erbjuder föreningarna bassängtider, endast Finspång har en förhållandevis ny bassäng med höj och sänkbarbotten.

Marie Bager
Ordförande NEURO förbundet Norrköping