Region Östergötland

Personcentrerad vård 2 aug 2017

Vad menar Region Östergötland med begreppet? Charlotte Lindqvist, Region Östergötlands stab, föreläser. Arrangör Handikappföreningarna Östergötland, Fontänen.

Sjukvårdens utveckling

Medicinsk dominans gällde fram till slutet av 1900-talet. Under senare år vi haft stark utveckling vad gäller att identifiera sjukprocesser i kroppen med förbättrad diagnostik och behandling. Ofta används biomarkörer.

Sjukvårdens utveckling

Medicinsk dominans gällde fram till slutet av 1900-talet. Under senare år vi haft stor utveckling vad gäller att identifiera sjukprocesser i kroppen med förbättrad diagnostik och behandling. Ofta används biomarkörer.

Under slutet av 1900-talet etablerades ett tydligare hälsoperspektiv. Den medicinska dominansen utmanades. Sjuksköterskornas roll blev allt viktigare; pedagogiska, kommunikativa och terapeutiska förmågor blev viktigare. Helhetssyn och holistiskt perspektiv poängterades.

Patient eller person?

Vad jag är som patient skiljer sig från vem jag är som person.

Patient = roll. Identifieras utifrån symtom och diagnoser. Det kan vara legitimt att vara i underläge. Sjukdomen i en person…

Person = identitet. Identifieras utifrån sin levnadshistoria. En person med en sjukdom…

Är personcentrarad vård något nytt?

Under 2000-talets första decennium började begreppet synas. De flesta inom vården ger personcentrerad vård, men sällan strukturerat. Få gör det hela tiden och inte tillsammans med alla medarbetare. Det räcker inte att vara allmänt snäll och vänlig.

Vården förr: Bestämde vård och insatser.
Förklarade.
Instruerade.
Patientens uppgift var att förstå och ta emot vården.
Vården nu/sen:
Förklarar.
Förhandlar.
Diskuterar.
Motiverar.
Accepterar.
Överenskommelse mellan två likvärdiga parter!

Personcentrerad vård/omsorg

Patienten betraktas som en person som är expert på sin upplevelse och sin vardag.
Personens resurser skall tas till vara. Behov, önskemål och känslor skall respekteras.
Relationer till andra betonas och personlig hälsoplan används.

Arbetssätt - Tre grundprinciper:

  • Berättelse: Central del. Personen och hens livssituation är i centrum för vårdprocessen. Personens redovisning av sjukdom, symtom och påverkan på livet. Gemensam förståelse av sjukdomserfarenheten.
  • Partnerskap: Patienten bjuds in att medverka och kan påverka sin egen vård. Delar information, delar samtal och delar beslutsfattande. Förutsättning: att patient ses som jämbördig, inte som underlägsen och okunnig. Personal är proffs i yrkesroll, medan patienten är proffs på sin sjukdom.
  • Dokumentation: För att säkra partnerskapet krävs dokumentation. Hälsoplanen kan sträcka sig över timmar, dagar, veckor eller månader. Gemensamt formulerade mål, lång- och kortsiktiga. Eventuell vårddagbok (minnesanteckningar, ronder, mediciner).
    Patientlagen ställer högre krav på tillgänglighet, delaktighet och valmöjlighet. Patienten ska vara delaktig i sin vård, inte bara vara en del av sin vård.

Är Sverige bäst i världen?

Sverige har brister på flera områden. Man involverar inte patienterna. Man ger inte information i tillräcklig utsträckning. Endast 50 % av patienterna uppger att de fått information om vad de själva kan göra och vara uppmärksamma på efter vård på sjukhus.

Utmaning för vården?

Värdet i vården skapas nära patienten. Vara snäll och vilja gott? Bemötande? Olika verksamheter, olika förutsättningar. Husläkarsystemet – ett ideal?!