Neuroförbundets kongress sept 2017

Vart fjärde år har Neuroförbundet sin nationella kongress. Vid årets kongress i Solna den 8-10 september deltog Alexandra Fransson och Ingrid Stenström Ling som ombud för vår förening.

Sittande ordförande Lise Lidbäck blev omvald för fyra år. Större delen av övriga ledamöter i förbundsstyrelsen blev också omvalda, med ett par nya namn. Se mera information på www.neuro.se.

Några viktiga beslut:

Vi heter fortfarande Neuroförbundet men kommunicerar den nya varumärkesplattformen Neuro, t ex Neuro Linköping. Begreppet huvudmedlem ersätts med medlem. Närståendemedlem ändras till anhörigmedlem.

Enhetliga medlemsavgifter från 2019: för medlem 360 kr, för anhörigmedlem 180 kr. Förutom geografiska (lokal-)föreningar ska det vara möjligt att skapa föreningar för diagnos- och/eller intressefrågor. Det ska bli möjligt för diagnos- eller symtomföreningar som idag står utanför förbundet, att bli diagnosförening. Förbundet ska utvecklas till en paraplyorganisation inom neurologi. Förbundet ska se över möjligheter att införa regionala föreningskoordinatorer.

Neuroförbundet ska fokusera på samordnad opinionsbildning på två nivåer:
1. Samverka med föreningslivet och andra förbund vars medlemmar berörs inom två områden: Neurosjukvård och forskning samt Rehabilitering

2. Bevaka och informera Neuroförbundets föreningsliv och medlemmar och samverka med andra förbund vars medlemmar berörs inom utvalda områden: Hjälpmedel, Arbetsmarknad, LSS, Insatser och rättigheter inom Socialtjänstlagen och Socialförsäkringsbalken, Transport, Tillgänglighet.

Neuroförbundet ska definiera vilka rättigheter medlemmarna har eller bör ha. Neuroförbundet uppmanar föreningarna/länsförbunden att utse person ansvarig för opinionsbildning och som ingår i Neuroförbundets nätverk för opinionsbildning. Förbundsstyrelsen ska anordna kurser om internets nytta.

Antal ombud till nästa kongress sänks till 108. Förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda, i samråd med föreningslivet, hur de demokratiska formerna kan moderniseras.