Foto: Pixabay.com

Kurs för styrelseledamöter jan 2017

Kurs för styrelseledamöter i länsförbund och lokalföreningar inom Neuroförbundet Östergötland på Humlegården, Sigtuna 13/1-15/1 2017

Styrelseledamöter från länet samlades till en fördjupningskurs på Humlegården, dit patienter kan remitteras för neurologisk rehabilitering. De östgötska styrelseledamöterna fick först en inblick i Humlegårdens verksamhet, och därefter ägnades tiden ägnades åt funktionärsarbetet i föreningarna och föreläsningar av personer från förbundskansliet i Stockholm.
Magnus Andersson, ansvarig för juridisk rådgivning till medlemmar, gick igenom Socialtjänstlagen, SoL, en ramlagsom ska säkra försörjning till skäliga levnadsvillkor, och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, en rättighetslag som ger rätt till goda levnadsvillkor. Förbundets rättsombud kan hjälpa medlemmar i juridiska frågor och kontakter med samhällets stödinsatser, medan diagnosstödjare, som själva lever med neurologisk diagnos, kan ge råd och stöd i samtal utifrån egna erfarenheter.
Därefter pratade Karin Månsson om det utredningsarbete som ständigt pågår på förbundskansliet. I Neurorapporten 2014 var inriktningen att "Sätta neurologin på kartan" i Sverige, 2015 handlade det om rehabilitering, 2016 gällde det Neuroteam och 2017 kommer fokus att ligga på Hjälpmedel.

Sedan följde en föreläsning om diskrimineringslagstiftning av jurist Pranvera Bahtiri från Byrån mot diskriminering i Östergötland. Diskriminering kan bero på etnicitet, religion och trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. Vi fick en del att tänka på; Hur ser det ut i arbetslivet, i skolans värld, i samhället? Hur hanterar vi dessa frågor inom vår egen förening?

Till sist berättade vi för varandra om våra olika verksamheter och diskuterade samverkan; lokalföreningarna emellan och med vårt länsförbund. Vilken verksamhet ska vi ha? Vad ska prioriteras den närmaste tiden? Mycket behöver diskuteras i de frågor som ska tas upp vid förbundskongressen i Stockholm i höst.