Styrelsen informerar - Senaste nytt

Styrelsen kommer här att kontinuerligt lägga ut information om vad som tas upp på styrelsemöten och från andra aktiviteter och projekt de deltar i/jobbar med.

Styrelsen för 2019.

18 juni 2019 - Sammandrag av protokoll från styrelsemöte med länsförbundet.

 •  Annette informerar om arbetet som nyvald kassör och hur det nya bokföringssystemet fungerar. Vi kommer att ansöka om extra stöd från Neuro riks på 10 000 kronor. Pengarna ska vara till för att underlätta arbetet i föreningen.
 •  Den 17 september träffas styrelserna för de tre föreningarna, Kalmar, Västervik och länet, för att diskutera verksamhetsplan för 2020.
 •  Annette, och eventuellt även Krister, kommer att delta på NMD Måbra-helg "Att leva med muskelsjukdom" den 30-31 augusti i Göteborg.
 •  Annette, och eventuellt Monika, deltar på Kunskapsdagar den 13-14 september i Kista. 
 •  Anne deltar på Neuros webbdagar den 20-21 september i Kista.

 • Färdtjänst och Länsfärdtjänst
  För ett år sedan beslutades på ett möte med Funktionshinderrådet att en arbetsgrupp skulle bildas för att diskutera en förbättring av regelverket vad gäller färdtjänst och hjälpmedel, samt länsfärdtjänst. Nu har ett första möte ägt rum. Kerstin och Krister deltar som representanter från funktionshinderrörelsen.

 • Diskussioner med Region Kalmar län avseende rehabilitering
  Arbetet fortsätter kring de tre fokusområden vi har enats om: Informationsmaterial, Rehabplan/patientkontrakt samt Intensiv rehabilitering. Numera är även medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) i Kalmar, Västerviks och Oskarshamns kommuner med i gruppen för att bättre knyta ihop landstingets och kommunernas åtagande när det gäller rehabilitering.

 • Föreningsutvecklare i region syd
  Föreningarna i Kalmar län kommer att delta i ett 3-årigt försöksprojekt från Neuro riks. Tanken är att samla gemensamma krafter på ett nytt och effektivt sätt och på så vis utveckla Neuro till en unik och framgångsrik organisation. Utvecklaren ska bl.a. stödja och vägleda föreningarna i verksamhetsrelaterade frågor, rekrytering av nya medlemmar, opinionsarbete och samverkan i gemensamma frågor mellan andra föreningar och organisationer.
 • Vi får ett aktivitetsstöd från ABF för 2019 på 28 000 kronor. Planering pågår kring innehåll i en utbildningsdag till hösten.
 • Funktionsrätt Kalmar län har beviljats bidrag till ”Samverkansplattform Kalmar län”, ett projekt finansierat med EU medel, som startar den 2 september. Tanken är att utbilda 20 informatörer i hur de presenterar sina livsvillkor i sin funktionsnedsättning för t ex Region Kalmar län, kommuner, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.
 • Vid senaste mötet med Funktionshinderrådet Kalmar län den 9 maj, var inga politiker förutom ordföranden Helene Nilsson, närvarande! För att påtala vårt missnöje skickade vi (8 ledamöter från funktionshinderrörelsen) därför ett brev till de politiker som ingår i rådet, både ordinarie och ersättare, där vi tydligt beskriver vår frustration och vår syn på det politiska uppdraget.

29 januari 2019 - Kort från styrelsemötet med länsförbundet.

 • Besvarades ett antal frågor från Trafikanalys om samråd om kollektivtrafiken i länet. Syftet är att samla in underlag till ett regeringsuppdrag där man kartlägger hinder i kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning.
 • Diskuterades innehåll och utformning av Verksamhetsberättelsen för 2018 samt aktiviteter för 2019.
 • En ny tjänst har inrättats på länsstyrelsen (Åsa Felix Everbrand). Syftet är att stödja regionen och kommunerna att genomföra sina funktionshinderpolitiska strategier och planer.
 • Samverkansavtal har upprättats mellan Region Kalmar län och FRKL( Funktionshinderrådet i Kalmar Län), och mellan Region Kalmar län och Funktionsrätt Kalmar län. Syftet är att tillföra Region Kalmar län ökad kompetens, baserad på erfarenheter och kunskaper från organisationer som företräder de med funktionsnedsättningar. Det ska även ge organisationerna möjlighet till att påverka och ha inflytande i regionens planering och utveckling.

Innehållsansvarig: Kerstin Johansson, sekreterare i Neuro Kalmar Län